08 آبان 1396 | 1172 بازدید

بازدید دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

در این بازدیدجمعی از دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش های مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و برای آنان توضیحاتی درباره ی بخش های مختلف آزمایشگاه و سیستم های تصویربرداری ارائه گردید.