سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Advancing cardiac PET neuroimaging with a translational approach

  • هزینه ثبت نام: رایگان
  • زمان: سه شنبه 25 آبان ماه 1400 ساعت 20-19
  • ظرفیت باقی مانده: 12 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان:  Advancing cardiac PET neuroimaging with a translational approach

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Micro-Ultrasound و کاربردهای آن

  • هزینه ثبت نام: 300,000 تومان
  • زمان: جلسه دوم چهارشنبه 5 آبان ماه ساعت 19- 21
  • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Micro-Ultrasound و کاربردهای آن

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

  • هزینه ثبت نام: رایگان
  • زمان: 28 مهر ماه1400 (ساعت 16-17)
  • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی