ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 17-16
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Application of micro-computed tomography in dental research

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 29 تیر ماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Application of micro-computed tomography in dental research

دومین نشست تخصصی اساتید و پژوهشگران مجری طرح های پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 10-12
 • ظرفیت باقی مانده: 11 نفر
دومین نشست تخصصی اساتید و پژوهشگران مجری طرح های پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Can we improve our scientific quality and animal welfare? Experiences with planning animal studies.

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 15 تیر ماه 1400 ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Can we improve our scientific quality and animal welfare? Experiences with planning animal studies.

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 17-16
 • ظرفیت باقی مانده: 9 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Diffusion Imaging in Animal Studies & Animal Imaging in Diffusion Studies

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 25 خرداد ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 16 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Diffusion Imaging in Animal Studies & Animal Imaging in Diffusion Studies

کارگاه آموزشی: اصول و مبانی سیکلوترون های بیمارستانی

 • هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
 • زمان: جلسه آخر: دوشنبه 28 تیرماه 1400 ساعت 19-21
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
کارگاه آموزشی: اصول و مبانی سیکلوترون های بیمارستانی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Some Instances in Molecular Imaging

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 11 خرداد ماه ساعت 20:30-19:30
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Some Instances in Molecular Imaging

وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 18 خرداد ماه ساعت 11-12
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری نوری (فلورسانس) و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: جلسه ششم چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 21-19
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری نوری (فلورسانس) و کاربردهای آن