درباره آزمایشگاه بافت شناسی

در آزمایشگاه بافت شناسی تمام مطالعات در حوزه بافت (Tissue Level) را می توان مورد بررسی قرار داد. هدف کلی این آزمایشگاه آماده سازی جهت محکم و متراکم نمودن بافت، انجام برش های بسیار نازک با میکروتوم، انجام رنگ آمیزی بافت جهت افتراق بهتر سلول ها هنگام مشاهده با میکروسکوپ می باشد.

در بسیاری از مطالعات نیاز است تا در زمان نظارت بر درمان حیوان در حین مطالعه ارگان هایی از آن جراحی و برداشته شود همانند نمونه های بیوپسی در انسان که اطلاعاتی از بافت مورد نظر بدست آید. این اطلاعات می تواند درباره خود بافت ها باشد یا اینکه بررسی کنیم چه میزان ماده حاجب یا فلئورسنت یا سلول نشان دار در بافت مورد نظر داریم. همچنین می توان حضور ماده حاجب یا نشت آن از سلول ها را در بافت هایی غیر از بافت مورد نظر بررسی و گزارش کرد. در بسیاری از مطالعات نیز پس از اتمام فرایند تصویربرداری، حیوان قربانی و ارگان های آن مانند مغز، نخاع، کبد، قلب و یا تومورهای القا شده در حیوان خارج می گردد. پس از فیکس بافت و پارافینه شدن و برش آن، اسلاید های بافتی با رنگ های مختلف تهیه شده و بافت کیفی و کمی از نظر تراکم سلول ها، نوع سلول ها، نوع بافت، تراکم میلین نورون ها و غیره بررسی می شود. همچنین با تکنیک ایمونوهیستوشیمی می توان به بررسی مولکولی مارکرهای سلولی و غیره نیز پرداخت. برای به دست آوردن این اطلاعات ارزشمند، مرکز تصویربرداری آزمایشگاه پیش بالینی علوم پزشکی تهران آماده ارائه خدمات بافت شناسی به محققان سرتاسر کشور می باشد.

خدمات

  • پارافینه کردن انواع بافت های گوناگون
  • برش زدن انواع بافت ها با ضخامت های گوناگون
  • رنگ آمیزی بافت ها با هماتوکسیلین- ائوزین
  • انجام رنگ آمیزی های گوناگون برای بافت های خاص
  • انجام تست های اختصاصی ایمونوهیستوشیمی

نمونه تصاویر

بافت تومور سلول های آدنوکارسینوما

شکل 1: بافت تومور سلول های آدنوکارسینوما

بافت تومور سلول های آدنوکارسینوما

شکل 2: بافت تومور سلول های آدنوکارسینوما

دستگاه ها

میکروسکوپ فلئورسنت

این میکروسکوپ دارای ۴ بزرگنمایی ۴، ۱۰، ۴۰ و ۱۰۰ برابر می باشد. با استفاده از آن می توان به صورت نوری بافت های رنگ آمیزی شده یا در تکنیک ایمونوهیستوشیمی بافت های مورد نظر فلئورسنت را مشاهده نمود. مشخصات طول موج فیلترهای Excitation و Emission در جدول زیر آورده شده است.

Fluorescent filter unit Types Excitation Wavelength Emission Wavelength
Ultraviolet (UV) 330nm-400nm 425nm
Violet light (V) 395nm-415nm 455nm
Blue light (B) 420nm-485nm 515nm
Green light (G) 460nm-550nm 590nm

جدول 1: مشخصات میکروسکوپ فلئورسنت

میکروسکوپ فلئورسنت

شکل 3: میکروسکوپ فلئورسنت

ایستگاه رنگ آمیزی

انواع رنگ آمیزی های لام ها مانند هماتوکسیلین- ائوزین در این ایستگاه، زیر هود به صورت دستی صورت می گیرد.

ایستگاه رنگ آمیزی

شکل 4: ایستگاه رنگ آمیزی

پارافین دیسپنسر

پارافین دیسپنسر یک دستگاه در آزمایشگاه بافت شناسی است که توسط این دستگاه بافت را در جهت درست درون پارافین قرار می دهند. دستگاه پارافین دیسپنسر پویان دارای مخزن پارافین، پانل کنترل، صفحه گرم شونده، ترمینال برق ورودی، گرم کن پنس، پدال و LED زیر مسیر خروجی پارافین می باشد.

دستگاه پارافین دیسپنسر

شکل 5: دستگاه پارافین دیسپنسر

میکروتوم

میکروتوم به عنوان ابزاری برای ایجاد برش میکرونی از تکه های مواد استفاده می شود که مقطع نامیده می شود. میکروتوم به عنوان یک دستگاه کاربردی در هیستوپاتولوژی، برای آماده سازی نمونه های بافت جهت مشاهده زیر میکرروسکوپ استفاده می شود.

میکروتوم نیمه اتومات پویان موتوررایزر، دارای میکروکنترل دیجیتالی و به مراتب از سایر میکروتوم های مکانیکی دقیق تر می باشد و به سهولت، کاربر می تواند برش های پشت سر هم( سریال) را تهیه نماید. سیستم کار میکروتوم پویان از نوع روتاری از روش تیغ ثابت و بافت متحرک پیروی می کند.

دستگاه میکروتوم

شکل 6: دستگاه میکروتوم

حمام آب

دستگاه تیشوفلوت در آزمایشگاه بافت شناسی کمک می کند تا بتوان مقاطع نازک بافت که توسط میکروتوم برش خورده، روی سطح آب این دستگاه شناور گردد و سپس توسط لام برداشته شود. دستگاه حمام آب پویان دارای صفحه گرم کننده، پانل کنترل، کلید روشن خاموش، ترمینال برق شهری، ظرف مخصوص آب و سنسور دما می باشد.

دستگاه حمام آب

شکل 7: دستگاه حمام آب