تصویربرداری از تومورهای روده با استفاده از اینتگرین αvβ3 توسط تصویربرداری فلورسنت در مدل های پیش بالینی امکان پذیر می باشد.

26 خرداد 1399 | 186 بازدید
در انجام پژوهشی، امکان تصویربرداری اپتیک از داخل بدن و از تومورهای روده با ارزیابی وقوع و پیشرفت سرطان زایی فراهم شده است. محققین در این پژوهش اعلام کرده اند که علیرغم اطلاعات کم درمورد تشخیص تومورهای روده با پروب های فلورسانت و اپتیکی می توان از اینتگرین αvβ3 توسط FMT برای مانیتورینگ رشد تومور استفاده کرد.
تصویربرداری از تومورهای روده با استفاده از اینتگرین αvβ3 توسط تصویربرداری فلورسنت در مدل های پیش بالینی امکان پذیر می باشد.

تصویربرداری نوری و توموگرافی مولکولی فلورسنت (FMT) برای مطالعه مدل­های مختلف پیش بالینی سرطان انجام می­شود، و یک روش غیرتهاجمی برای ارزیابی پیشرفت تومور به روشی نسبتاً ساده و سریع می­باشد. تومورهای روده، به ویژه سرطان روده بزرگ (CRC)، علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در کشورهای غربی را شامل می ­شوند. علیرغم وجود تعدادی از مدل­ های پیش بالینی سرطان زای روده، اطلاعات کمی درمورد تشخیص تومورهای روده ای با استفاده از پروب­های فلورسنت و اپتیکی در تصویربرداری از داخل بدن وجود دارد.

گروهی از محققین در مقاله­ ای، امکان تصویربرداری از تومورهای روده با استفاده از اینتگرین αvβ3 توسط FMT و تصویربرداری اپتیکی به عنوان یک روش موثر برای ارزیابی وقوع و پیشرفت سرطان زایی روده در مدل­ های ژنتیکی و شیمیایی موشی را مورد بررسی قرار داده­ اند. برای این منظور، یک پروب تجاری در دسترس (IntegriSense) ، اینتگرین αvβ3 را در موش با تزریق (APC + / min) با تحمل آدنوم روده کوچک یاCRC ، تشخیص داد. تجزیه و تحلیل FMT شناسایی تومور خاص را تایید کرد و علاوه بر این، تشخیص اینتگرین توسط FMT امکان مانیتورینگ طولی بر رشد تومور را فراهم می­ کند.

 

 

 

جهت مطالعه بیشتر میتونید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید.

Marelli G, Avigni R, Allavena P, et al. Optical in vivo imaging detection of preclinical models of gut tumors through the expression of integrin αVβ3. Oncotarget. 2018;9(59):31380‐31396. Published 2018 Jul 31. doi:10.18632/oncotarget.25826