بهبود تغییرات الکتروفیزیولوژیک و هیستومورفومتری به وسیله کلماستین در مدل موش نوروپاتی فشاری از طریق ترمیم میلین

13 شهریور 1401 | 162 بازدید
بهبود تغییرات الکتروفیزیولوژیک و هیستومورفومتری به وسیله کلماستین در مدل موش نوروپاتی فشاری از طریق ترمیم میلین

درپاتوفیزیولوژی نوروپاتی فشاری عامل از دست دادن میلین با دژنراسیون آکسونی است. قطر آکسوگلیال و آکسون، ضخامت میلین، نسبت G، تجزیه و تحلیل ایمونوفلورسانس و هیستومورفومتری عصب مقطعی با درمان کلماستین فومارات CF بررسی می‌شود. 40 موش‌ ماده ده هفته‌ای C57BL/6J به 4 گروه تقسیم و تحت میکروسرجری فشاری عصب محیطی (عصب سیاتیک R) و عمل شم (Sham)، قرارگرفتند. 2 فاز فشرده‌سازی و رفع فشار در 6 هفته انجام گردید. سپس درمان با کلماستین فومارات با تزریق داخل صفاقی تجویز شد و مطالعات الکترودیاگنوستیک قبل از عمل (هر هفته) در فاز فشرده‌سازی و هر 3 روز پس از رفع فشار بررسی گردید.درپاتوفیزیولوژی نوروپاتی فشاری عامل از دست دادن میلین با دژنراسیون آکسونی است. قطر آکسوگلیال و آکسون، ضخامت میلین، نسبت G، تجزیه و تحلیل ایمونوفلورسانس و هیستومورفومتری عصب مقطعی با درمان کلماستین فومارات CF بررسی می‌شود. 40 موش‌ ماده ده هفته‌ای C57BL/6J به 4 گروه تقسیم و تحت میکروسرجری فشاری عصب محیطی (عصب سیاتیک R) و عمل شم (Sham)، قرارگرفتند. 2 فاز فشرده‌سازی و رفع فشار در 6 هفته انجام گردید. سپس درمان با کلماستین فومارات با تزریق داخل صفاقی تجویز شد و مطالعات الکترودیاگنوستیک قبل از عمل (هر هفته) در فاز فشرده‌سازی و هر 3 روز پس از رفع فشار بررسی گردید.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم علوم اعصاب باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

ساغر شمس کارشناس مهندسی پزشکی از دانشگاه فنی و مهندسی تهران و کارشناس رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر محمد فرج لی عباسی استادیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و متخصص جراحی دامپزشکی

تصاویر