بازدید دکتر حمیدرضا پازکی طرودی از آزمایشگاه پیش بالینی

23 دی 1399 | 148 بازدید
دکتر حمیدرضا پازکی طرودی عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ دوشنبه 15 دی 99 بازدید کردند.
بازدید دکتر حمیدرضا پازکی طرودی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر حمیدرضا پازکی طرودی عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روز دوشنبه 15دی 1399 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند. ایشان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات و امکانات آن آشنا شدند. دکتر کاوه تنها سوپروایزر بخش پزشکی هسته ای آزمایشگاه طی این بازدید ایشان را همراهی کردند.

تصاویر