بازسازی میدان دید در همیانوپیا با استفاده از تکنیک‌های نقشه‌برداری مبتنی بر fMRI

26 فروردین 1402 | 72 بازدید
بازسازی میدان دید در همیانوپیا با استفاده از تکنیک‌های نقشه‌برداری مبتنی بر fMRI

مقدمه:

سکته مغزی، شامل قشر بینایی اولیه می‌شود که به صورت یک طرفه منجر به از بین رفتن میدان بینایی (VF) در نیمکره نیمه مقابل آسیب می‌شود. در حالی که روش‌های رفتاری برای اندازه‌گیری VF، مانند پریمتری، ممکن است نشان دهد که بیمار نمی‌تواند در یک منطقه خاص ببیند، آزمایش‌های سایکوفیزیکال دقیق، اغلب توانایی تشخیص محرک‌های بینایی را دارد. هدف از این تحقیق بررسی امکان‌پذیری تعیین مناطق کور محیطی VF، که در نقشه‌های VF بازسازی شده بر اساس فعالیت عصبی برانگیخته بصری نشان داده می‎شوند، به وسیله تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کارکردی (fMRI) می‌باشد.

روش اجرا:

سیزده بیمار مبتلا به همیانوپیا و نه شرکت کننده کنترل در حالی که تحریک بینایی ارائه شده بود با استفاده ازMRI 3T  اسکن شدند. دو دور از یک محرک نقشه‌برداری دینامیک "گوی و حلقه"،  که در مجموع تقریباً ده دقیقه به طول انجامید، استفاده گردید. دو رویکرد مختلف تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شد: تجزیه و تحلیل میدان گیرنده جمعیت (pRF) و میکرو‌‌پروب (MP). در روش دوم، هنگام مدل‌سازی فعالیت عصبی برانگیخته فرضیات کمتری را در نظر گرفته می‌شود. هر دو روش برای بازسازی VF با نمایش فعالیت مدل شده VF مورد استفاده قرار گرفتند. پس از یک مرحله نرمالایز کردن، این "نقشه‌های پوشش" را می‌توان با نمودارهای حساسیت VF با استفاده از پریمتری مقایسه کرد.

نتایج و بحث:

در حالی که هر دو رویکرد مبتنی بر fMRI، مناطق فعالیت عصبی را در قسمت‌های کور VF محیطی نشان دادند، رویکرد MP در نیمکره آسیب دیده تعداد بیشتری وکسل را نشان داد که در آن درجه متوسطی از حساسیت بصری حفظ شده بود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل مبتنی بر MP نشان داد که هر دو مناطق بصری اولیه (V1/V2) به طور یکسان به حفظ حساسیت در بیماران و گروه‌های کنترل کمک کردند.

نتیجه‌گیری:

در بیماران همیانوپیک، روش‌های مبتنی بر fMRI برای بازسازی VF، می‌تواند فعالیت را در مناطق کور محیطی VF افزایش دهد و چنین مناطقی از VF می‌توانند برای بازیابی عملکرد بینایی مناسب باشند. در مقایسه با مدل pRF معمول، MP  وکسل‌های بیشتری با حساسیت بصری حفظ شده را نشان می‌دهد، که این یک رویکرد برای بازسازی VF حساس‌تر می‌باشد.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم علوم اعصاب باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

حیدر فدویان، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل، دانشگاه تربیت مدرس

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر محمد فرج لي عباسي، دكتراي تخصصي جراحي دامپزشكي، استادیار مركز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي كرمان