پلتفرمی بر پایه نانوذرات برای تصویربرداری فعال فلورسانس و جداسازی فتوترمال ضایعات اندومتریوز

06 تیر 1400 | 162 بازدید
اخبار باشگاه پژوهشگران (شماره 3)
پلتفرمی بر پایه نانوذرات برای تصویربرداری فعال فلورسانس و جداسازی فتوترمال ضایعات اندومتریوز

پلتفرمی بر پایه نانوذرات برای تصویربرداری فعال فلورسانس و جداسازی فتوترمال ضایعات اندومتریوز

مقدمه: اندومتریوز اختلالی دردناک است که در آن سلول های شبه اندومتری در خارج حفره رحم منجر به ایجاد ضایعات می شود. تشخیص دقیق مکان این ضایعات و جداسازی آن ها در حین جراحی بسیار مشکل است. در این مطالعه یک نانو پلتفرم ارائه می شود که در آن به طور همزمان مکان دقیق ضایعات اندومتریوزی با استفاده از فلورسانس near-infrared (NIR) real-time تعیین شده و هم چنین بافت های مربوطه با کمک روش photo thermal therapy (PTT) خارج می شوند.

روش اجرا: نانو پلتفرم از دو بخش تشکیل شده است. یک ماده رنگی، به نام نفتالوسیانین سیلیکون (SiNc) که هم برای تصویربرداری فلورسانس NIR و هم  درمان فتوترمال قابل استفاده می باشد و هم چنین از یک نانو ذره پلیمری که پس از تزریق سیستمیک ماده رنگی، به عنوان حامل SiNc  به بافت اندومتریوزی عمل می کند. برای ایجاد کانتراست بالا در طی تصویربرداری فلورسانس از ضایعات اندومتریوتیک، نانوذرات به صورتی طراحی شده اند که قبل از ورود به سلول های اندومتریوز غیر فلورسنت باشند.

نتایج و بحث: مطالعات in vitro نشان داد که این نانوذرات، پس از ورود به سلول های استرومای اندومتر به دست آمده از میمون ماکاک، سیگنال های فلورسانس را فعال می کند و با افزایش دمای سلول تا 53 درجه سانتیگراد (با برهمکنش و تعامل با نور مادون قرمز)، سلول های اندومتری را از بین می برد. برای نشان دادن کارآیی نانوذرات در داخل بدن، بیوپسی هایی از بافت اندومتر و نیز اندومتریوز میمون ماکاک به موش های نقص ایمنی پیوند داده شدند. تصویربرداری با سیستم Fluobeam 800 نشان می دهد که 24 ساعت پس از تزریق وریدی، نانوذرات به طور کارآمدی در گرافت های اندومتریوتیک تجمع پیدا کرده و حدود و مرز اطراف ضایعات را با فلورسانس مشخص می کند. در نهایت نانو ذرات با افزایش دمای ضایعات اندومتریوزی به میزان بیش از 47 درجه سانتیگراد تحت مواجهه با نور مادون قرمز، باعث نابودی کامل آنها تنها با یک بار درمان می شوند.

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده، ارزیابی بیشتر برای ایجاد و توسعه پلت فرم نانو برای جراحی هدایت شده با فلورسانس و PTT حین جراحی در میمون ماکاک را که دارای ضایعات اندومتریوزی خودبخودی هستند، توجیه می کند. تأیید اعتبار و بررسی صحت این روش درمانی در ماکاک هایی که به طور آناتومیک اندومتریوز مشابه انسان دارند، قبل از پیشرفت و استفاده از این روش درمانی در آزمایشات کارآزمایی بالینی انسان، ضروری می باشد.

 تهیه‌کننده خبر:

دنیا حیاتی، محمود ولی زاده، کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و تکوینی دانشگاه شهید بهشتی


 نام تیم علمی:
تیم علوم تولید مثل باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران


 منتور تیم: سرکار خانم دکتر کیاندخت کیانی

منبع خبر:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201906936

تصاویر