اسکنر داخل دهانی با قابلیت تابش ترانسیلومینیشن برای تشخیص پوسیدگی پروگزیمال؛ یک مطالعه اعتبار سنجی آزمایشگاهی بر روی دندان های خلفی دائمی

17 اردیبهشت 1402 | 59 بازدید
اسکنر داخل دهانی با قابلیت تابش ترانسیلومینیشن برای تشخیص پوسیدگی پروگزیمال؛ یک مطالعه اعتبار سنجی آزمایشگاهی بر روی دندان های خلفی دائمی

مقدمه: هدف مطالعه ارزیابی یک سیستم اسکنر داخل دهانی دارای نورنزدیک مادون قرمز (NIR) برای کمک به تشخیص ضایعات پوسیدگی پروگزیمال، و مقایسه عملکرد تشخیصی این سیستم با روش‌های تشخیص پوسیدگی مرسوم و همچنین با DIAGNOcam است.

روش‌ اجرا: ۹۵ دندان خلفی دائمی با استفاده از یک نمونه اولیه دستگاه با سیستم اسکنر داخل دهانی  به همراه تابش نور  NIR، DIAGNOcam  و معاینه بصری و رادیوگرافی با استفاده از معیارهای ICDAS مورد بررسی قرار گرفتند. یک یا دو سطح تقریبی در هر دندان، سالم یا دارای ضایعات پوسیدگی در مراحل مختلف بررسی شد.

نتایج و بحث: اسکنر داخل دهانی و DIAGNOcam عملکرد تشخیصی مشابهی را نشان دادند. در مورد ضایعات پوسیدگی اولیه، ارزیابی تصویر NIR منجر به حساسیت برابر یا بهتر در مقایسه با ارزیابی رادیوگرافی و بالاتر از معاینه بصری شد. ارزیابی تصویر رادیوگرافیک و NIR منجر به حساسیت مشابه در تشخیص ضایعات پوسیدگی عاج با وسعت متوسط شدند، در حالی که معاینه بصری حساسیت پایین‌تری را نشان داد.

نتیجه‌گیری: سیستم اسکنر داخل دهانی دارای transillumination NIR عملکرد تشخیصی خوبی را نشان داد و پتانسیل کمک به تشخیص و پایش قابل اطمینان تر پوسیدگی در عمل بالینی را بدون استفاده از پرتوهای یونیزان را دارد.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم دندانپزشکی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

محسن صالحی شادکامی، دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر کوثر رمضانی، متخصص رادیولوژی فک و صورت، استادیار دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین