نانوپروب پلیمری قابل فعال سازی برای فلورسانس نزدیک مادون قرمز و تصویربرداری لنفوسیت‌های T توسط Photoacoustic

26 خرداد 1402 | 172 بازدید
نانوپروب پلیمری قابل فعال سازی برای فلورسانس نزدیک مادون قرمز و تصویربرداری لنفوسیت‌های T توسط Photoacoustic

توسعه پروب‌های تصویربرداری غیر تهاجمی در واحد زمان، برای ارزیابی میزان نفوذ و فعال شدن سلول‌های T سیتوتوکسیک (CTL) جهت پیش‌بینی اثرات ایمنی درمانی سرطان بسیار حیاتی و البته چالش برانگیز می باشد. در اینجا نانوپروب پلیمری نیمه هادی قابل فعال سازی (SPNP) برای ایجاد فلورسانس نزدیک به مادون قرمز (NIRF) و تصویربرداری (Photoacoustic (PA از یک بیومارکر (گرانزیم B) همراه با فعالیت CTL ها گزارش شده است. SPNP شامل یک پلیمر نیمه رسانا (SP) متصل شده به یک پپتید با قابلیت تجزیه شدن توسط گرانزیم B و دارای برچسب رنگ به عنوان زنجیره جانبی است که  هر دو سیگنال‌های NIRF و PA را منتشر می‌کنند. پس از تجویز سیستمیک، SPNP منفعلانه تومور را هدف قرار داده و در بافت به گرانزیم B واکنش نشان می‌دهد و پپتید دارای برچسب رنگ را آزاد می‌کند، که منجر به کاهش سیگنال‌های NIRF و PA از رنگ ( PA760 و NIRF820) می‌شود اما سیگنال‌های پلیمر( PA700 و NIRF740) بدون تغییر باقی می‌ماند. چنین نسبت سنجی سیگنال‌های NIRF و PA پلیمر SPNP، با سطح بیان گرانزیم B و جمعیت داخل توموری CTL ها ارتباط خوبی دارند.

 بنابراین، این مطالعه نه تنها اولین کاوشگرهای PA را برای تصویربرداری In vivo از فعال سازی سیستم ایمنی ارائه می‌دهد، بلکه یک استراتژی طراحی مولکولی را که می تواند برای تصویربرداری مولکولی سایر نشانگرهای زیستی مرتبط با سیستم ایمنی تعمیم داده شود، نشان می‌دهد. 

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

تیم سلول درمانی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

عبدالوحید صادق نژاد، کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر احسان شریف پاقلعه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران