برای آگاهی از تعرفه خدمات آزمایشگاه پیش بالینی روی لینک زیر کلیک کنید.

لیست تعرفه های آزمایشگاه پیش بالینی - سال 1401