آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت قدردانی از محققین محترمی که در اثر علمی حاصل از پژوهش انجام شده در آزمایشگاه پیش بالینی، در بخش قدردانی نام آزمایشگاه را ذکر کرده اند تخفیف استفاده از خدمات تصویربرداری را  اعطا می کند. این تخفیف حداکثر 10 درصد بوده که مقالاتی که حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در نظر گرفته شده را کسب کنند شامل این تخفیف می شوند.

 

موارد امتیازدهی مقالات به شرح زیر می باشد:

 

**نحوه ارجاع و یا قدردانی از TPCF

نوع مقاله ژورنال

ضریب Q یا IF ژورنال

 

جهت آگاهی از جزئیات بیشتر نحوه امتیازدهی، فرم امتیازدهی مقالات را دریافت کنید.