آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت قدردانی از محققین محترمی که در اثر علمی حاصل از پژوهش انجام شده در آزمایشگاه پیش بالینی، در بخش قدردانی نام آزمایشگاه را ذکر کرده اند گرنت استفاده رایگان از خدمات تصویربرداری را به شرح زیر اعطا می کند:

 

مقالات منتشر شده با ضریب تاثیر (IF)

 

 

معادل 2 ساعت تصویربرداری رایگان    IF<1
معادل 4 ساعت تصویربرداری رایگان 1<IF<4
معادل 6 ساعت تصویربرداری رایگان 4<IF