خدمات مرتبط با آزمایشگاه‌های شیمی و رادیو‌شیمی
 

  • اختصاص فضای آزمایشگاهی به محققین برای جداسازی سلول‌های آغشته به مواد رادیو‌اکتیو
  • اختصاص فضای آزمایشگاهی به محققین جهت استخراج کردن DNA و پروتئین از حیوان هایی که آغشته به مواد رادیو اکتیو باشند
  • فراهم آوردن بستری برای تغییرات شیمیایی مورد نیاز محقق مانند پروب‌ها پیش از تزریق به حیوان

خدمات مرتبط با نگهداری حیوانات، جراحی و ایجاد مدل‌های حیوانی

  • مدل‌های مرتبط با مغز و سیستم عصبی
  • مدل‌های مرتبط با سیستم قلب و عروق
  • مدل‌های مرتبط با دستگاه گوارش
  • مدل‌های مرتبط با پوست
  • انواع مدل‌های سرطان