31 اردیبهشت 1401 | 160 بازدید

بازدید معاون وزیر علم و فناوری فیلیپین و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید معاون وزیر علم و فناوری فیلیپین و هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1401
26 اردیبهشت 1401 | 162 بازدید

بازدید مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت مهندسی سرنیا روسیه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت مهندسی سرنیا روسیه از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 بازدید کردند.