Reproductive Science Group

در گروه علوم تولید مثل، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET، SPECT، MRI، OPTICAL، US و MRI در حوزه علوم تولید مثل است. پس از آن تیم به جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های تولید مثل مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

no-image
خانم دکتر کیاندخت کیانی
(منتور گروه)
  • استادیار پژوهشی بیولوژی تولید مثل، پژوهشگاه رویان
  • پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی
  • مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، تهران، ایران
دکتر احمدی نوربخش

اعضای گروه علوم تولید مثل

user
محدثه شمسی نماینده و عضو گروه

میزان پیشروی گروه در فازها

  • آغاز فعالیت گروه: 28 اردیبهشت 1398
  • آغاز فاز اول: 1آبان 1399
  • پایان فاز اول: 1بهمن 1399
  • آغاز فازدوم: 20مرداد 1400
  • پایان فاز دوم: 15 اسفند 1399
  • آغاز فاز سوم: 20 مرداد 1400
phase 4
0%
phase 3
10%
phase 2
100%
phase 1
100%

جهت پیوستن به تیم مدلسازی حیوانات کوچک آزمایشگاهی لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت نام