کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 19 دی ماه 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 22 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: زمان: 12 دی ماه 1397 ساعت 8 - 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 5 دی ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 28 آذر ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 7 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: 22 آذرماه 1397 - 8 الی 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 21 آذر ماه 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: -2 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 7 آذر ماه 97
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 30 آبان ماه 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 30 آبان ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

 • هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
 • زمان: 23 و 24 آبان ماه 1397
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک