کارگاه های آموزشی


اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

هزینه ثبت نام: 12,500 تومان
ظرفیت باقیمانده: 28 نفر
زمان: 24 اردیبهشت 97
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تالار ابن سینا
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - ثبت نام دانشجویی ٤٠ هزار تومان - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثبت نام زود هنگام (تا ٧ ارديبهشت) ٢٥ هزار تومان - - - - - - - - - - - -


کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
زمان: 23 اردیبهشت 1397
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 4 نفر
زمان: 13 بهمن ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 25 بهمن ماه 1396
مکان: آزمایشگاه جامع پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 29 آذر ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


ثبت نام کارگاه تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 7 دى ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


ثبت نام کارگاه تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 30 آبان ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


ثبت نام دومین کارگاه اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرواسپکت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: 11 و 12 آبان ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با 50 درصد تخفیف برای دانشجویان،75 هزار تومان)


کارگاه اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرواسپکت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 27 و 28 شهریور ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با 50 درصد تخفیف برای دانشجویان،75 هزار تومان)