سومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

  • هزینه ثبت نام: رایگان
  • زمان: 15 و 16 مرداد 1399
  • ظرفیت باقی مانده: 43 نفر
سومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني