ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 26 آذر ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: (جلسه ششم) چهارشنبه 26 آذر ماه ساعت 21- 22:30
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Imaging of Brown Adipose Tissue & Pancreatic Islets

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 2 دی ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 8 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Imaging of Brown Adipose Tissue & Pancreatic Islets

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Probing tumor microstructure using diffusion MRI

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 18 آذر ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Probing tumor microstructure using diffusion MRI

سخنرانی علمی با موضوع: کاربرد میکرو سی تی اسکن در مطالعات ریز بافت سنگ

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 25 آذر ماه ساعت 18:30-17
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
 سخنرانی علمی با موضوع: کاربرد میکرو سی تی اسکن در مطالعات ریز بافت سنگ

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 19 آذر ماه ساعت 14-17
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دو شنبه 26 آبان ماه ساعت 14-11
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 28 آبان ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 20 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 6 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours