ثبت نام
هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 67 نفر
زمان: سه شنبه 20 آبان ماه ساعت 20-19
مکان: وبینار به صورت مجازی برگزار می گردد.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان:

Preclinical Standardization: current status & future prospects

Dr. Julia Mannheim

Deputy Director of the Department of Preclinical Imaging & Radiopharmacy

Postdoctoral Research Fellow & Group Leader PET, Nuclear & Optical Imaging Science

Werner Siemens Imaging Center, Eberhard Karls University Tübingen

Tübingen /Germany