دومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

ثبت نام
هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 146 نفر
زمان: 12 ارديبهشت ماه 1398
مکان:
ثبت نام زود هنگام (تا 15 فروردین) 50 هزار تومان - - - - - - - - - - - -

آزمايشگاه پيش باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند:

دومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

زمان: 12 ارديبهشت ماه 1398

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در سمپوزیوم اعطا می گردد و به محققین آزمایشگاه پیش بالینی که در سمپوزیم ثبت نام کرده و حضور داشته اند معادل 2 ساعت گرنت تصویربرداری رایگان اعطا می گردد.

 

 

ثبت نام زودهنگام (تا 15 فروردین) و بصورت فردی: 50,000 تومان

ثبت نام زودهنگام (تا 15 فروردین) و بصورت گروهی (5 تا 10 نفر): 40,000 تومان

ثبت نام زودهنگام (تا 15 فروردین) و بصورت گروهی (11 تا 20  نفر): 30,000 تومان

ثبت نام زودهنگام (تا 15 فروردین) و بصورت گروهی (20 نفر به بالا): 25,000 تومان