كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 22 آذرماه 1397 - 8 الی 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

مدرسین

  • دکتر سید مجتبی دقیقی (استاديار پژوهشكده علوم دارويي علوم پزشكي تهران)

کاربردهای تصویربرداری اپتیکی در تحقیقات پیش بالینی

  • دکتر مهدی شفیعی اردستانی (دانشیار گروه رادیوفارماسی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران)

مواد فلورسنت در تصویربرداری اپتیکی و لیبلینگ آنها

  •  راضیه سلگی (کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، آزمایشگاه پیش بالینی)

معرفی تصویربرداری فلورسانس

آموزش عملی تصویربرداری با سیستم FluoVision

  • آزیتا طالب‏ زاده (کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی، آزمایشگاه پیش‌بالینی)

آموزش عملی آماده‏ سازی و تزریق به نمونه

 

زمان: 22 آذر ماه 1397

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50 هزار تومان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.