درسنامه ها

16 آذر 1396 0 دیدگاه

برهمکنش های فوتون با انرژی 511 کیلو الکترون با ماده(5)

دانستن این نکته حائز اهمیت است که چگونه فوتون های 511 کیلو الکترون ولت ناشی از فرآیند نابودی با بافت اطراف خود،ماده آشکارساز در اسکنر پت و با موادی همچون سرب و تنگستن ،که در حفاظ سازی یا کولیماسیون استفاده می شود، برهمکنش انجام می دهد.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

برد پوزیترون و ناهمراستایی(4)

در سیستم های تصویربرداری پت دو اثر مهم باعث ایجاد خطا در تعیین خطی هستند که رادیونوکلئید تابش کننده پوزیترون در امتداد آن قرار دارد.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

خصوصیتهای نابودی پوزیترون(3)

فرآیند نابودی چندین خصوصیت بسیار مهم دارد که در تصویربرداری مهم است و مستقیما به مفهوم تصویربرداری پت مربوط می شود.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

فیزیک تابش و نابودی پوزیترون(2)

هسته یک اتم از دو نوع نوکلئون متفاوت یعنی پروتون و نوترون تشکیل شده است.اگر یک هسته تعدادی پروتون یا نوترون اضافه داشته باشد،ناپایدار است و تمایل به واپاشی رادیواکتیو دارد تا پایدار شود.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

مقدمه(1)

توموگرافی تابش پوزیترون (پِت) یک تکنیک تصویربرداری هسته ای است که از خصوصیات رادیونوکلئیدهایی استفاده می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند.

01 بهمن 1395 0 دیدگاه

تصویربرداری نوری

تصویربرداری نوری به فلورسانس و بیولومینسانس تقسیم می شود.