رادیوشیمی

29 آذر 1396 0 دیدگاه

رادیو شیمی

رادیو شیمی شامل مطالعه هر دو گروه رادیو ایزوتوپ های طبیعی و آزمایشگاهی است