16 آذر 1396 | 757 بازدید

برد پوزیترون و ناهمراستایی(4)

در سیستم های تصویربرداری پت دو اثر مهم باعث ایجاد خطا در تعیین خطی هستند که رادیونوکلئید تابش کننده پوزیترون در امتداد آن قرار دارد.
16 آذر 1396 | 302 بازدید

خصوصیتهای نابودی پوزیترون(3)

فرآیند نابودی چندین خصوصیت بسیار مهم دارد که در تصویربرداری مهم است و مستقیما به مفهوم تصویربرداری پت مربوط می شود.
16 آذر 1396 | 1590 بازدید

فیزیک تابش و نابودی پوزیترون(2)

هسته یک اتم از دو نوع نوکلئون متفاوت یعنی پروتون و نوترون تشکیل شده است.اگر یک هسته تعدادی پروتون یا نوترون اضافه داشته باشد،ناپایدار است و تمایل به واپاشی رادیواکتیو دارد تا پایدار شود.
16 آذر 1396 | 363 بازدید

مقدمه(1)

توموگرافی تابش پوزیترون (پِت) یک تکنیک تصویربرداری هسته ای است که از خصوصیات رادیونوکلئیدهایی استفاده می کند که از خود پوزیترون تابش می کنند.