16 آذر 1396 | 363 بازدید

مقدمه(1)

امروزه روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.
16 آذر 1396 | 368 بازدید

مد تابشی و عبوری در FMI

روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند.
01 بهمن 1395 | 137 بازدید

تصویربرداری نوری

تصویربرداری نوری به فلورسانس و بیولومینسانس تقسیم می شود.