اپتیک

16 آذر 1396 0 دیدگاه

مد تابشی و عبوری در FMI

روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

مقدمه(1)

امروزه روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.

01 بهمن 1395 0 دیدگاه

تصویربرداری نوری

تصویربرداری نوری به فلورسانس و بیولومینسانس تقسیم می شود.