درسنامه ها

08 بهمن 1396 0 دیدگاه

دز تزریقی کتامین برای بیهوشی رت (RAT)

در فیلم آموزشی زیر میزان دز تزریقی داروی بیهوشی کتامین ( Ketamine ) با غلظت 100mg/ml به رت بر حسب وزن حیوان نمایش داده شده است.

01 دی 1396 0 دیدگاه

تشخیص همزمانی (10)

بر خلاف دیگر تکنیک های تصویربرداری هسته ای، تشخیص جهت و مکان فوتون های تابشی در تصویربرداری پت بر اساس کولیماسیون جذبی نیست. در عوض از تکنیکی که به تشخیص همزمانی معروف است، استفاده می شود.

01 دی 1396 0 دیدگاه

تیوب های تکثیر کننده فوتونی (9)

امروزه در اغلب اسکنرهای تجاری پت از تیوب های تکثیر کننده فوتونی (Photo Multiplier Tube (PMT)) به عنوان آشکارساز نوری استفاده می شود تا نور سوسوزن را به جریان الکتریکی تبدیل کنند.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

مد تابشی و عبوری در FMI

روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

مقدمه(1)

امروزه روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

آشکارسازهای سوسوزن(8)

سوسوزن ها مواد شفافی هستند که در اثر جایگذاری انرژی ذرات یا فوتون های پرانرژی در آنها،از خود نور مرئی ساطع می کنند.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

آشکار سازی فوتون با انرژی 511 کیلو الکترون ولت(7)

یک اسکنر پت،شامل مجموعه ای از دو یا تعداد بیشتری آشکارساز است.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

سطح مقطع برهمکنش در مواد گوناگون(6)

برهمکنش (جذب یا پراکندگی)فوتون های 511 کیلو الکترون ولت با ماده، می تواند با یک رابطه ساده نمایی توصیف شود: I(x)=I(0) exp(-µx)

16 آذر 1396 0 دیدگاه

برهمکنش های فوتون با انرژی 511 کیلو الکترون با ماده(5)

دانستن این نکته حائز اهمیت است که چگونه فوتون های 511 کیلو الکترون ولت ناشی از فرآیند نابودی با بافت اطراف خود،ماده آشکارساز در اسکنر پت و با موادی همچون سرب و تنگستن ،که در حفاظ سازی یا کولیماسیون استفاده می شود، برهمکنش انجام می دهد.

16 آذر 1396 0 دیدگاه

برد پوزیترون و ناهمراستایی(4)

در سیستم های تصویربرداری پت دو اثر مهم باعث ایجاد خطا در تعیین خطی هستند که رادیونوکلئید تابش کننده پوزیترون در امتداد آن قرار دارد.