خبر اسکن

09 آذر 1398 0 دیدگاه

مطالعه روند بهبود موش‌های تومورال به وسیله‌ی دستگاه تصویربرداری میکروپت

پروژه‌ی ارزیابی اثرات ناوداروها در روند بهبودی پس از درمان در موش‌های تومورال توسط اسکن پت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد

16 آبان 1398 0 دیدگاه

ارزیابی آسیب ناشی از ایسکمی مغزی بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت

آنالیز کمی میزان آسیب به وجود آمده پس از ایجاد ایسکمی در مغز رت بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

01 اسفند 1397 0 دیدگاه

برای اولین بار در آزمایشگاه پیش‌بالینی با استفاده از تصویربرداری اپتیکی دارورسانی به مغز ردیابی شد

درآزمایشگا‌ه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، به منظور ردیابی دارورسانی به بافت مغز موش سالم تصویربرداری شد.

16 دی 1397 0 دیدگاه

در آزمایشگاه پیش بالینی برای اولین بار حجم تومور و روند پیشرفت آن در فاز پیش بالینی تخمین زده شد.

در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری مولکولی، پیشرفت حجم تومور و رابطه‌ی بین مصرف گلوکز و مشخصات شیمیایی آن بررسی شد.

25 آذر 1397 0 دیدگاه

در آزمایشگاه پیش بالینی بافت آسیب‌دیده کبد با استفاده از سیستم تصویربرداری اپتیکی آنالیز شد

درآزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، از کبد مدل حیوانی باهدف آنالیز این بافت در بدن تصویربرداری شد