از بیماری های قلبی-عروقی (پلاک آترواسکلروتیک) تصویربرداری شده است.

28 مرداد 1399 | 139 بازدید
در این پژوهش محققین، موش های ApoE knockout را تحت رژیم پرچربی و کالری قرار دادند و سپس پلاک های درون عروق را از طریق تصاویر SPECT بررسی کردند. Foss و همکاران در این تحقیق از لیگاندهای نشان گذاری شده استفاده کرده اند.
از بیماری های قلبی-عروقی (پلاک آترواسکلروتیک) تصویربرداری شده است.

Foss و همکاران، موش های ApoE knockout را تحت رژیم پرچربی وکالری قرار دادند. سپس پلاک های درون عروق را از طریق تصاویر SPECT بررسی کردند. برای تصویربرداری از پلاک ها در آئورت از لیگاندهایی که با 125-I نشانگذاری شده و به پروتئین انتقالی غشای میتوکندری در ماکروفاژ متصل می شوند، استفاده کردند.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527344406.ch6