از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (ایسکیمی مغزی) تصویربرداری شده است.

21 مرداد 1399 | 226 بازدید
در این پژوهش محققین با استفاده از تصویربرداری SPECT/CT آسیب های سد خونی-مغزی را در مراحل اولیه با استفاده از نفوذ رادیو داروی 99mTc-DTPA مشاهده کردند.
از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (ایسکیمی مغزی) تصویربرداری شده است.

Szigeti و همکارانش با استفاده از تصویربرداری SPECT/CT آسیب­ های سد خونی-مغزی را در مراحل اولیه مشاهده کردند. در این مطالعه از ترکیب 99mTc-DTPA  استفاده شد که ترکیبی آبگریز می­ باشد. نفوذ این رادیودارو در سد خونی-مغزی بیانگر آسیب آن می­ باشد.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527344406.ch6