پروب هایی برای تصویربرداری اپتیکی از عفونت های باکتریایی در مدل های in vivo طراحی شده است

16 تیر 1399 | 30 بازدید
تصویربرداری مستقیم از باکتری ها، تشخیص دقیق و نظارت بر بیماری و پاسخ به درمان را در زمان واقعی فراهم می کند. اخیرا در زمینه تصویربرداری اپتیکی از عفونت پیشرفت هایی در طراحی پروب خاص و فلوروفور به وجود آمده است و تصویربرداری اپتیکی از عفونت به یک روش ممکن برای تشخیص دقیق در کلینیک تبدیل شده است.
پروب هایی برای تصویربرداری اپتیکی از عفونت های باکتریایی در مدل های in vivo طراحی شده است

افزایش باکتری های مقاوم به چندین نوع دارو (MDR) به یک بحران جهانی تبدیل شده است و به منظور تشخيص سريع و دقيق عفونت ها و درمان بيماران با عفونت باكتريايي سرمايه گذاری زیادی بر آنتي بيوتيك ها مي شود.

تصویربرداری مستقیم از باکتری ها، تشخیص دقیق، نظارت بر بیماری و پاسخ به درمان را در زمان واقعی فراهم می کند. در این پژوهش محققین در زمینه تصویربرداری اپتیکی از عفونت، پیشرفت هایی در طراحی پروب خاص و فلوروفور به وجود آورده اند و تصویربرداری اپتیکی از عفونت به یک روش ممکن برای تشخیص دقیق در کلینیک تبدیل شده است. با این وجود، برای تصویربرداری اپتیکی بالینی از عفونت در حال حاضر پروب مولکولی مجاز وجود ندارد.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4870293/