با به کاربردن مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، روشی جدید جهت تصویربرداری عروق مغزی با رزولوشن بالاتر حاصل شده است.

07 تیر 1399 | 26 بازدید
مورفولوژی عروق مغزی و بسیاری از آناستوموزهای گردش خون در مغز منجر به تغییرات بسیار بالایی در میزان رگ‌های خونی حاوی ماده حاجب می‌شود و بسیاری از عروق اصلی که خون را به مغزمیانی و مغز خلفی پرفیوز می‌کنند، در تصاویر میکرو سی ‌تی به‌دست‌آمده از نمونه قابل ‌مشاهده نیستند. در این پژوهش، با استفاده از مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، تصاویر سه بعدی عروق مغزی با رزولوشن بالاتر به دست آمده است.
با به کاربردن مواد حاجب در تصویربرداری میکروسیتی، روشی جدید جهت تصویربرداری عروق مغزی با رزولوشن بالاتر حاصل شده است.

میکرو سی‌ تی یکی از جدیدترین مدالیته‌های تصویربرداری با اشعه ایکس می‌باشد که می‌تواند تصاویر سه‌بعدی با رزولوشن بالا از شبکه عروقی پرشده با ماده حاجب تولید کند. سیستم عروق مغزی یکی از پیچیده‌ترین ساختار آناتومیکی می‌باشد که می‌توان با ماده حاجب از آن تصویربرداری کرد. بااین‌حال مورفولوژی عروق مغزی و بسیاری از آناستوموزهای گردش خون در مغز منجر به تغییرات بسیار بالایی در میزان رگ‌های خونی حاوی ماده حاجب می‌شود. درنتیجه عروق قسمت‌های مختلف به‌ صورت متفاوت در تصاویر گرفته‌ شده ظاهر می‌شوند. به‌خصوص گردش خون خلفی به‌طور مداوم در مغز بسیاری از نمونه‌ها با ماده حاجب پرفیوژن نمی‌شوند و بنابراین بسیاری از عروق اصلی که خون را به مغزمیانی و مغز خلفی پرفیوز می‌کنند، در تصاویر میکرو سی ‌تی به ‌دست‌ آمده از نمونه قابل‌ مشاهده نیستند.

در این مطالعه‌ محققان یک روش جراحی پرفیوژن عروق مغزی از طریق بطن چپ با ماده حاجب میکروفیل را به ‌منظور دستیابی به پرفیوژن یکنواخت اصلاح کردند. درنتیجه تصاویری که به دست آوردند با عروق مغزی سازگارتر بود. روش آن‌ها شامل پر کردن گردش خلفی مغزی با ماده حاجب و به دنبال آن پرفیوژن کل عروق مغزی بود. نتایج بافت‌شناسی آن‌ها نشان داد که بیش از 90 درصد عروق کل مغز از جمله مخچه با ماده حاجب پر شده است. در مقایسه با روش‌های موجود نتایج آن‌ها نشان داد که تکنیک جدید پرفیوژن نمونه، تغییرات گردش خلفی در مخچه را در تصاویر میکرو سی‌تی تا 6.9 درصد کاهش می‌دهد. این روش جدید آماده‌سازی نمونه باعث بهبود کیفیت تصاویر عروق مغزی نمونه می‌شود.

جهت مطالعه بیشتر می­توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027013003063