برای تصویربرداری های مرتبط با سرطان از روش SPECT استفاده می شود

11 شهریور 1399 | 234 بازدید
برای تصویربرداری از سرطان، در بسیاری از موارد، از آنتی بادی ها و یا پپتیدهای نشاندار شده با رادیوایزوتوپ ها برای بررسی کمی بیان آنتی ژن های مخصوص تومور توسط SPECT استفاده می شود. محققین تومورهای تخمدانی همستر چینی را برای موش های دارای نقص ایمنی با بیان بالای PD-L1 تهیه کردند و آنتی بادی anti-PD-L1 را با رادیوایزوتوپ (In111 (atezolizumab برای SPECT / CT به بدن موش تزریق نمودند. در این پژوهش تجمع 111In-atezolizumab در تومور با سایر روش های تصویربرداری مقایسه شد.
برای تصویربرداری های مرتبط با سرطان از روش SPECT استفاده می شود

برای تصویربرداری های مرتبط با سرطان، در بسیاری از موارد، از آنتی بادی ها و یا پپتیدهای نشاندار شده با رادیوایزوتوپ ها برای بررسی کمی بیان آنتی ژن های مخصوص تومور توسط SPECT استفاده می شود.

از آنجا که ترشح آنتی بادی در خون آهسته است و نیمه عمر بیولوژیکی آن پس از تزریق تقریبا 10 روز است، رادیونوکلئدهایی مانند 67-Ga و 111-In برای نشان گذاری مناسب هستند اما زمانیکه نیمه عمر کوتاه است، می توان پروب هایی با وزن مولکولی کم را با رادیوداروهایی مانند 99m-Tc و 123-I تولید کرد.

Chatterjee و همکاران تومورهای تخمدانی همستر چینی را برای موش های دارای نقص ایمنی با بیان بالای PD-L1 تهیه کردند و آنتی بادی anti-PD-L1 را با رادیوایزوتوپ (In111 (atezolizumab برای SPECT/CT به بدن موش تزریق نمودند. تجمع 111In-atezolizumab در تومور با سایر روش های تصویربرداری شامل Near-infrared atezolizumab-enhanced images و Copper-64-labeled atezolizumab-enhanced position emission tomographic (PET)/CT images مقایسه شد.

 جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527344406.ch6