بیهوشی بر کیفیت تصاویر پت حیوانی بدست آمده با رادیوداروی FDG در مدل های تومور ریوی موثر است.

27 خرداد 1399 | 27 بازدید
نتایج تحقیق نشان داد در بین گروه های مورد بررسی، جذب رادیو دارو در گروه تحت بیهوشی با داروی ایزوفلورین (2 درصد) در قلب، بیش از سایر گروه ها بوده است و در گروه تحت بیهوشی با ایزوفلورین (0.5 درصد)، جذب رادیو دارو در قلب و جداره قفسه سینه کمترین میزان را داشته است. همچنین در بین گروه های حامل تومور، گروه تحت بیهوشی با این دوز از داروی ایزوفلورین، تومور با اندازه 2mm به وضوح مشخص بود. در نتیجه پروتکل پیشنهادی این تحقیق برای تصویربرداری متاستاز ریه 18F-FDG PET از حیوانات کوچک، شامل Fast بودن حیوان ، گرم نگه داشتن محیط حیوان و بیهوشی با داروی ایزوفلورین (0.5 درصد) می باشد.
بیهوشی بر کیفیت تصاویر پت حیوانی بدست آمده با رادیوداروی FDG در مدل های تومور ریوی موثر است.

در تصویربرداری 18F-FDG PET از حیوانات آزمایشگاهی، شرایط انجام آزمایش تاثیر به سزایی در توزیع و جذب رادیودارو در بدن حیوان و در نتیجه کیفیت تصاویر دارد. یکی از مهم­ترین عوامل موثر، شرایط بیهوشی حیوان است. داروی بیهوشی بر سیستم عصبی مرکزی و سیستم قلبی-عروقی تاثیر مستقیمی دارد. از طرفی میزان جذب داروی 18F-FDG در نواحی قلب و ریه در تصویربرداری از متاستاز ریه می­تواند مشکل ساز شود. از این رو در مطالعه­ای که در سال 2007 توسط Woo و همکارانش انجام شد به تعیین شرایط بیهوشی برای تصویربرداری از متاستاز ریه در حیوانات کوچک با استفاده از 18F-FDG PET پرداختند.

در این تحقیق برای بررسی اثر داروی بیهوشی بر توزیع رادیودارو از موش­های سالم C57BL/6 استفاده شد. گروه­های مورد مطالعه با توجه به شرایط بیهوشی که دریافت کردند به شرح زیر بودند: 1. بدون داروی بیهوشی 2. تحت بیهوشی با داروی کتامین (80 mg/kg)/زایلازین (7 mg/kg) 3. ایزوفلورین (0.5 درصد) 4. ایزوفلورین (1 درصد) 5. ایزوفلورین (2 درصد).

در این پنج گروه SUV و همچنین تجمع رادیواکتیویته در بافت­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین سه گروه از موشهای C57BL/6 حامل تومور ملانومای B16-F10 با شرایط 1. بدون داروی بیهوشی 2. تحت بیهوشی با داروی کتامین (80 mg/kg)/زایلازین (7 mg/kg) و 3. ایزوفلورین (0.5 درصد) مورد بررسی قرار گرفت.

تمامی حیوانات قبل از تزریق رادیودارو به مدت 20 ساعت در حالت Fasting قرار داشتند همچنین حداقل نیم ساعت قبل از تزریق رادیودارو در محیطی با دمای 34 درجه نگهداری شدند. تصویربرداری 1 ساعت پس از تزریق رادیو دارو انجام شد.

نتایج تحقیق نشان داد در بین گروه­های مورد بررسی جذب رادیو دارو در گروه تحت بیهوشی با داروی ایزوفلورین (2 درصد)، در قلب  بیش از سایر گروه­ها بوده است و در گروه تحت بیهوشی با ایزوفلورین (0.5 درصد)، جذب رادیو دارو در قلب و جداره قفسه سینه کمترین میزان را داشته است. همچنین در بین گروه­های حامل تومور گروه تحت بیهوشی با این دوز از داروی ایزوفلورین، تومور با اندازه 2mm به وضوح مشخص بود.

در نتیجه پروتکل پیشنهادی این تحقیق برای تصویربرداری متاستاز ریه 18F-FDG PET از حیوانات کوچک شامل Fast بودن حیوان، گرم نگه داشتن محیط حیوان و بیهوشی با داروی ایزوفلورین (0.5 درصد) می­باشد.

لازم به ذکر است بیهوش نگه داشتن حیوان در طول مدت جذب رادیودارو (قبل از تصویربرداری) نه تنها میزان جذب رادیودارو در قلب را به حداقل می­رساند، بلکه باعث کاهش اکتیویته­ی جداره قفسه سینه نیز می­شود که این امر در افزایش کیفیت تصویر ریه و تشخیص تومور بسیار موثر است.

 

جهت مطالعه بیشتر، مقاله مورد نظر از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096980510700251X?via%3Dihub