بازدید رییس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه پیش بالینی

17 دی 1398 | 73 بازدید
ریاست محترم سازمان غذا و دارو و همراهان ایشان در تاریخ 98/10/17 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.
بازدید رییس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه پیش بالینی