برگزارى كارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى

28 تیر 1398 | 151 بازدید
کارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى در تاریخ 98/04/28در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.
برگزارى كارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى

تصاویر