بازدید دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از پژوهشگران حوزه ی داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر شریف زاده ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران به همراه جمعی از پژوهشگران حوزه ی علوم داروسازی از آزمایشگاه پیش بالینی دیدن کردند. در این بازدید دکتر شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را درباره ی مجموعه آزمایشگاه های شیمی و تصویربرداری ارائه کردند و درباره ی اهمیت آزمایش های پیش بالینی صحبت کردند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

4 + 15 =
Loading