برگزاري سخنرانى_علمى با عنوان "مبانی اسکن پرفیوژن قلب"

26 شهریور 1398 | 108 بازدید
سخنرانی علمی با حضور آقای دكتر فرهنگ درخشان رزیدنت پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ98/06/26 برگزار گردید.
برگزاري سخنرانى_علمى با عنوان "مبانی اسکن پرفیوژن قلب"

تصاویر