تصویربرداری به روش اسپکت

تصویربرداری به روش اسپکت یکی از روش های غیر تهاجمی در پزشکی به شمار می‌رود که به طور گسترده ای جهت تشخیص بیماری های مختلف استفاده می‌شود

تصویربرداری به روش اسپکت یکی از روش های غیر تهاجمی در پزشکی به شمار می‌رود که به طور گسترده ای جهت تشخیص  بیماری های مختلف استفاده می‌شود.در این روش تصویربرداری،از مشخصات بیوکنیتیک رادیوداروها برای تصویربرداری فیزولوژیکی و یا فرآیند عملکردی بیماران استفاده می‌شود.براساس ویژگی های رادیودارو و وضعیت بیمار،جذب در ارگان های مختلف صورت گرفته ،کسری از فوتون ها ازمیان بافت نرم احاطه شده عبور کرده و نهایتا توسط دوربین گاما آشکارسازی می‌شوند.یک دوربین گاما شامل یه تخت، یک گانتری چرخان  که در بردارنده ‌ی یک تا سه آشکارساز می‌باشد است.هر سر آشکارساز شامل کلیماتور،سوسوزن ،ردیفی از تیوب های تکثیرکننده‌ی فوتونی و مدارات موقعیت سنج می ‌باشند.پرتوهای گامایی که وارد دوربین می‌شونداز آرایه‌ی کلیماتوری نیز عبور می‌کنند و این کلیماتورها به گونه ای طراحی شده اند که فقط فوتون های عمود بر صفحه پروجکشن را عبور می‌دهند. وجود کلیماتور ها به این دلیل ضروری است که کریستال آشکارساز خود قادر به تعیین موقعیت گسیل فوتون نمی‌باشد. بدون داشتن اطلاعات مربوط به جهت ،بازسازی توزیع فضایی ردیاب در بدن غیر ممکن می‌باشد.دوربین گاما با چرخش به دور نمونه مورد نظر تصاویری در زاوایای مختلف جمع آوری می‌کند.هر پروجکشن دو بعدی نمایی از توزیع 3 بعدی ردیاب درون بدن ارائه می‌دهد .در تحقیقات پیش بالینی نیاز به سیستم با روزولشن بالا به دلیل اندازه کوچک نمونه های مورد تصویربرداری می‌باشد.سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی سیستمی است که باید تصاویر سه بعدی با رزولوشن بالا از فعالیت های فیزیولوژیکی حیوانات آزمایشگاهی فراهم نماید. سیستم Micro SPECT نصب شده در TPCF  بالاترین عملکرد و تطبیق‌پذیری را برای نیازهای تحقیقاتی تصویربرداری پیش‌بالینی از جمله تحقیقات علمی در کشف و توسعه داروها فراهم می‌کند.  این سیسستم با تخمین توزیع رادیو دارو در بدن حیوان و عملکرد متابولیک و فیزیولوژیک بدن حیوان را اریابی می نماید،بنابراین این تصاویر می‌تواند در تشخیص ،ارزیابی ،تخمین میزان پیشرفت تومورها،ضایعه ها و عملکرد ارگان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.این سیستم پیش بالینی جهت تامین اهداف تحقیقاتی نظیر تولید و ارزیابی رادیوداروها ،تخمین میزان موفقیت تکنیک های مختلف بازسازی تصاویر نیز به کار گرفته شود. تصویربرداری حیوانات کوچک حوزه نوظهوری در تحقیقات مختلف بیومدیکال مانند: نورولوژی، آنکولوژی، کاردیولوژی، ایمونولوژی و بیولوژی عفونی است.


برچسب ها: تصویربرداری SPECT

ارسال دیدگاه

3 + 6 =
Loading