مد تابشی و عبوری در FMI

16 آذر 1396 | 422 بازدید
روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند.
مد تابشی و عبوری در FMI

روش FMI به دو صورت مد بازتابشي و عبوري استفاده مي شود. در مد بازتابشي منبع نوري و دوربين در يك سمت نمونه قرار مي گيرند. در اين روش ماده فلئورسنت توسط پرتو ليزر تحريك مي شود تا پرتو فلورسنت از سطح بافت تابش شود. اين پرتو توسط دوربين كه در همان سمت پرتو ليزر قرار دارد، دريافت مي شود (شكل ١).

 

photo_2017-12-07_14-09-39
(شکل 1)

 

بر خلاف مد بازتابشي در مد عبوري دوربين در سمت مخالف پرتو ليزر قرار دارد (شكل 2).

 

photo_2017-12-07_14-09-49

(شکل 2)

 

در روش توموگرافي فلئورسنت مولكولي نمونه توسط منابع نوري با موقعيت هاي مختلف تحت تابش قرار مي گيرد و نور منتشر شده توسط آشكارسازهايي كه در مد عبوري قرار گرفته اند جمع آوري مي شوند (شكل 3).

 

photo_2017-12-07_14-09-52

(شکل 3)