بازديد دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران

11 تیر 1398 | 133 بازدید
جمعی از دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران در تاریخ97/04/11 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
بازديد دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران

در تاریخ 11 تیر ماه جمعی از دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.