رادیو شیمی

29 آذر 1396 | 310 بازدید
رادیو شیمی شامل مطالعه هر دو گروه رادیو ایزوتوپ های طبیعی و آزمایشگاهی است.
رادیو شیمی

رادیو شیمی، شیمی مواد رادیواکتیو است که در آن ایزوتوپ های رادیواکتیو عناصر برای مطالعه خواص و واکنش های شیمیایی ایزوتوپ های غیر رادیواکتیو مورد استفاده قرار می گیرند (اغلب در رادیو شیمی، عدم وجود رادیواکتیویتی منجر به ایجاد ماده ای می شود که غیر فعال است زیرا ایزوتوپ پایدار است). رادیو شیمی متفاوت با شیمی پرتوی است که در آن سطوح تابش برای تأثیرگذاری در مواد شیمیایی، بسیار کم است. رادیو شیمی شامل مطالعه هر دو گروه رادیو ایزوتوپ های طبیعی و آزمایشگاهی است.