تصویربرداریPET برای نشان دادن تومور مغزی یک رت .

27 دی 1396 | 490 بازدید
 تصویربرداریPET  برای نشان دادن  تومور مغزی یک رت .

 تشخیص تومور مغزی توسط FDG-PET Scanاسکن PET برای مطالعه تغییرات عملکردی مغز مورد استفاده قرار گرفته است .در این روش از ایزوتوپ 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) به عنوان یک نشانگر عملکرد متابولیسم گلوکز استفاده می کند. در این تکنیک غلظت ایزوتوپ به دام افتاده در سلولهای مغزی بنابر جذب گلوکز اندازه‌گیری می شود و بدین ترتیب مناطق مغز فعال و غیرفعال شده در طی یک دوره جذب خاص گلوکز (CMRGlu) مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به قابلیتهای مورد توجه آنالیز کمی و نقش مکمل و به سزای آن در تشخیص بصری ، این امکان در آزمایشگاه پیش‌بالینی نیز برقرار خواهد بود که میزان غلظت رادیودارو در بافت مورد نظر به صورت کمی اندازه‌گیری و ارائه گردد.

در ادامه تصویری از تومور مغزی یک نمونه رت توسط تصویربرداری FDG-PET  ارائه گردیده است.

برچسب ها قلب