بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی،مشهد و کرمان

در این بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد فناوری نانو و گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و کرمان از بخش های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند و دکتر احسان شریف از گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت راه اندازی آزمایشگاه توضیحاتی را در مورد بخش های مختلف آزمایشگاه ارائه دادند.

تصاویر

ارسال دیدگاه

10 + 4 =
Loading