ارزیابی آسیب ناشی از ایسکمی مغزی بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت

16 آبان 1398 | 84 بازدید
آنالیز کمی میزان آسیب به وجود آمده پس از ایجاد ایسکمی در مغز رت بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
ارزیابی آسیب ناشی از ایسکمی مغزی بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت

در این مطالعه پس از ایجاد ایسکیمی در مغز رت، تصویربرداری از رادیوداروی تجمع یافته در قسمت‌های مختلف مغز حیوان بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت انجام گرفت.تصاویر بدست آمده تحت آنالیز کمی قرار گرفته و مقادیر آسیب به وجود آمده در قالب نمودارها و جداول مختلف، با گروه کنترل مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.این اسکن می‌تواند به پژوهشگران این حوزه در ارزیابی روش‌های درمان ایسکمی مغزی کمک کند.