تصویربرداری از کل بدن یک RAT با استفاده از سیستم تصویربرداری پت .

27 دی 1396 | 523 بازدید
تصویربرداری از کل بدن یک RAT با استفاده از سیستم تصویربرداری پت .

 (FDG-PET) به طور فزاینده‌ای به عنوان ابزاری قدرتمند شناخته شده است که با استفاده از آن می‌توان تومورهای بدخیم مختلف را ارزیابی کرد. FDG یک آنالوگ یا شبه گلوکز است که توسط سلولها جذب شده و به دام می‌افتد وکه همراه یک ایزوتوپ پوزیترون زا لیبل شده است. سلولهای سرطانی می توانند FDG بیشتری نسبت به سلولهای طبیعی به دام بیندازند، و در نتیجه باعث شناسایی تشعشعات بیشتر توسط سیستم PET خواهند شد. FDG-PET یک روش تصویربرداری مبتنی بر افزایش میزان متابولیسم گلوکز در تومورهای بدخیم است که البته می توان قبل از تغییرات آناتومیک آن را تشخیص داد. FDG-PET همچنین باعث بهبود تمایز میزان بدخیمی تومور می‌شود و از حساسیت بالایی جهت تشخیص آن برخوردار است.

در ادامه یک نمونه از تصویربرداری کل بدن یک RAT با استفاده از سیستم تصویربرداری پت ارائه شده است.