سطح مقطع برهمکنش در مواد گوناگون(6)

16 آذر 1396 | 594 بازدید
برهمکنش (جذب یا پراکندگی)فوتون های 511 کیلو الکترون ولت با ماده، می تواند با یک رابطه ساده نمایی توصیف شود: I(x)=I(0) exp(-µx)
سطح مقطع برهمکنش در مواد گوناگون(6)

برهمکنش (جذب یا پراکندگی) فوتون های 511 کیلو الکترون ولت با ماده، می تواند با یک رابطه ساده نمایی توصیف شود:

I(x)=I(0) exp(-µx)

که در آن I(0)  شار فرودی فوتون های 511 کیلو الکترون ولت به ماده، x ضخامت ماده و I(x) شار فوتون های 511 کیلو الکترون ولت است که بدون برهمکنش از ماده عبور می کنند. پارامتر µ ضریب تضعیف خطی و احتمال وقوع یک برهمکنش در واحد طول است. برای فوتون های 511 کیلو الکترون ولت، این پارامتر عمدتا از مولفه های جذب فوتوالکتریک و پراکندگی کامپتون تشکیل شده است، به نحوی که:

(فوتوالکتریک)µ+(کامپتون)µ=µ

در تصویربرداری پت،برهمکنش فوتون ها با سه ماده مورد توجه هستند: بافت های بدن،ماده آشکارساز و هر نوع ماده ای که در کولیماسیون یا حفاظ سازی بکار می رود. لازمه آشکارسازی فوتون های نابودی، عبور این فوتون ها از بدن است. برهمکنش غالب فوتون های 511 کیلو الکترون ولت در بافت،پراکندگی کامپتون است که موجب تغییر جهت فوتون های نابودی می شود. متاسفانه بدلیل سطح مقطع نسبتا زیاد پراکندگی کامپتون تعداد قابل توجهی از فوتون های نابودی، حتی فوتون های نابودی با انرژی بالا،در بدن پراکنده می شوند. در مباحث تصحیح پراکندگی نحوه تصحیح این اثر گفته خواهد شد.