آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمان ایران و در راستای آشنایی بیشتر با کاربردهای تصویربرداری پیش‌بالینی و استفاده از آن در تحقیقات پیش‌بالینی، از ظرفیت علمی و استعداد و توانایی نخبگان، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به فعالیت در باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش‌بالینی استفاده نماید.

لذا جهت گزینش و پذیرش پژوهشگران محترم موارد ذیل انجام خواهد شد.

۱-ثبت‌نام مقدماتی

پژوهشگران می‌بایست پس از ورود به سایت مربوطه به نشانی www.TPCF.ir و ثبت نام در بخش باشگاه پژوهشگران، بخش مربوط به علاقه‌مندی‌های تحقیقاتی و اجرایی خود را تکمیل نمایند.

۲-برگزاری کارگروه مقدماتی آموزشی

بعد از ثبت‌نام و تائید عضویت توسط باشگاه پژوهشگران، از طریق ایمیل و پیامک از اعضای باشگاه برای شرکت در بخش کارگروه مقدماتی دعوت به عمل خواهد آمد.
تذکر: در صورت عدم حضور در این دوره، امکان شرکت در سایر رویدادهای باشگاه پژوهشگران برای فرد وجود نخواهد داشت. (کسب گواهینامه بخش کارگروه مقدماتی برای شرکت در رویدادهای بعدی الزامیست).

۳-دوره‌های آموزشی

پژوهشگران می‌بایست به محض اطلاع، در دوره‌های آموزشی که برای ایشان در نظر گرفته شده است شرکت نمایند.
توجه: شرکت در این دوره‌ها الزامی است.

۴-آزمون کتبی و مصاحبه

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون تئوری و عملی و مصاحبه شفاهی بر اساس دوره‌های فوق برگزار خواهد شد.
تبصره: ملاک پذیرش و گزینش نهایی قبولی در آزمون کتبی و عملی و مصاحبه شفاهی خواهد بود.

۵-گروه‌های تحقیقاتی

پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، پژوهشگران وارد گروه‌های تحقیقاتی خواهند شد. هر گروه توسط یک سرگروه مدیریت شده و توسط یکی از اعضای علمی باشگاه هدایت می‌گردد.
پژوهشگران موظف‌اند تا مطابق با برنامه‌های ارائه شده از جانب  سرگروه نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایند.

 

معرفی گروه های علمی باشگاه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

۱.مغز و اعصاب

 

در گروه مغز و اعصاب، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI برای بیماری های مغز و اعصاب است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری های مغز و اعصاب استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۲.سلول درمانی

در گروه سلول درمانی، تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه  سلول درمانی استفاده می شود، و نیز به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI در این حوزه می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۳.قلب و عروق 

در گروه قلب و عروق، تیم به دنبال شناسایی کاربرد های مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI برای بیماری های قلبی و عروقی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های قلبی و عروقی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد. 

 

۴.علوم دارویی

در گروه دارویی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI، درفاز پیش بالینی داروهای نشانگر جایگزین روش های قدیمی، شناخت فرآیند های مختلف این روش و مطالعه بر روی رگولاتوری دارو های نشانگر می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۵.نانو ذرات

درگروه نانو ذرات تیم به دنبال شناسایی و جمع آوری اطلاعات نانو نشانگرهای موجود که در بالین و پیش بالینی در حوزه تشخیص بیماری های مختلف استفاده می شود، و نیز شناسایی کاربرد های مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI در این مسیر می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۶.طراحی دستگاه IMI

در گروه  IMIبا توجه به کاربرد های بسیار این دستگاه در حوزه تصویر برداری پیش بالینی و عدم وجود آن در کشور، تیم به دنبال مطالعه بر روی طراحی آن، موانع موجود و شناخت منابع مورد نیاز می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۷.طراحی دستگاه MRI 

در گروه  MRIبه جهت کاربرد های بسیار این دستگاه تصویر برداری در حوزه پیش بالینی و عدم وجود آن در کشور، تیم به دنبال مطالعه بر روی طراحی آن، شناسایی موانع موجود و شناخت منابع مورد نیاز می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۸.کنسر (سرطان)

در گروه کنسر، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI برای بیماری سرطان است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه ی بیماری سرطان استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۹.اختلالات ایمنی

در گروه اختلالات ایمنی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI برای بیماری های ایمونولوژیک است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های ایمونولوژیک استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۱۰.کاربرد هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

در گروه هوش مصنوعی با توجه به ورود تازه این حوزه به تصویر برداری پزشکی و مطالعات پیش بالینی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف این حوزه درتصویربرداری پیش بالینی مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI  می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.

 

۱۱.بیماری های عفونی

در گروه بیماری های عفونی، تیم به دنبال شناسایی کاربردهای مختلف دستگاه های مختلف تصویربرداری مانند PET, SPECT, US, OPTICAL و MRI برای بیماری های عفونی است. در ادامه تیم بدنبال جمع آوری اطلاعات داروهای نشانگر موجود که در پیش بالین و بالین در حوزه بیماری های عفونی استفاده می شود، می باشد. اطلاعات بدست آمده به صورت پوستر اینفوگرافی و سپس مقاله مروری منتشر خواهد شد.