آزمایشگاه رادیو شیمی

كلیه فرایند­های لازم جهت تصویربرداری با دو دستگاه میکرو پِت و میکرو اسپکت و گاما کمرا در این آزمایشگاه انجام می­ شود. این اقدامات شامل، تعیین نوع ماده رادیو اكتیو و لیبل موردنظر جهت تزریق با توجه به هدف تصویربرداری، محاسبه میزان ماده رادیو اكتیو مورد نیاز و ... می­ باشد.

از خدمات عمده این آزمایشگاه عبارتند از:

  • انجام کنترل کیفی کلیه رادیو داروها، اعم از رادیو داروهای تشخیصی و درمانی رایج در مراکز تشخیصی- درمانی، رادیو داروهای تحت بررسی و پژوهشی و رادیو داروهای تصویب‌ شده
  • مشاوره و بررسی امکان‌سنجی اجرای پروژه­های پژوهشی در زمینه تولید رادیو داروها